visie

Geïnspireerd door verschillende onderwijsconcepten en door wat we in wetenschappelijke literatuur terugvinden, hebben we op Portus het traditionele onderwijs losgelaten. Vergeet dus even de klassieke schoolse dagindeling van vakken en lesuren van 50 minuten, gegeven door een groot aantal verschillende leerkrachten, die bepalen wat er op welk ogenblik moet worden gedaan en geleerd. Wij kiezen resoluut om het eigenaarschap over het leren aan de jongere zelf terug te geven.

Portus wil voor elk kind een veilige haven zijn. We creëren met andere woorden een veilig leerklimaat voor elke leerling. Dit vertaalt zich in een leeromgeving die nabijheid toont, behoeften erkent, groeikansen biedt en faalervaringen niet afstraft, maar deze net aangrijpt als een kans om verder te kunnen groeien.

Portus streeft naar gepersonaliseerd leren. We koesteren de ambitie om in te spelen op de onderwijsbehoeften van elke leerling. We spreken van ambitie omdat het kader waarbinnen we onderwijs organiseren ons voor een uitdaging stelt. Hoe kunnen we voor elke leerling voldoende differentiëren op basis van zijn of haar individuele leerstatus binnen de beschikbare tijd, en binnen het gemeenschappelijk curriculum? Hoe kunnen we, naarmate de onderwijsbehoeften niet vervuld raken in de brede basiszorg, op zoek gaan naar manieren waarop we fijnmaziger kunnen inspelen op de specifieke noden van een leerling?

We streven eigenaarschap over het leren bij onze leerlingen. Om leerlingen te motiveren dit eigenaarschap op te nemen baseren we op ons op de zelfdeterminatie theorie (ZDT). De ZDT beschouwt autonomie, betrokkenheid en competentie als fundamentele basisbehoeften die de intrinsieke motivatie verhogen. De structuren op Portus, zoals (korte) verplichte en keuze instructies, de keuzewerktijd, het projectwerk en de coachingsgesprekken faciliteren dit eigenaarschap.

Het zelfregulerend leren (ZRL) versterken is een pijler binnen onze werking. Immers, het versterken van zelfregulatie, is een belangrijke voorspeller voor het zogenaamde ‘levenslang leren’. Dit ZRL is een complex samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken. We versterken bovendien de executieve functies bij al onze leerlingen omdat deze de motor achter het leren zijn. De kernwaarden van Daltononderwijs vormen daarbij het kompas van ons pedagogisch project.

Op Portus staat gepersonaliseerd leren niet gelijk aan individueel leren. Via het samen leren en samenleven streven we naar zelfontplooiing bij onze leerlingen. De wekelijkse kring, de verplichte klassikale instructies vervullen de nood aan een sociale context tijdens het leren. We vertrouwen op de verbinding die ontstaat uit het waarderen en respecteren van elkaars autonomie.

Het team op Portus, ondersteund door de cel leerlingenbegeleiding en het beleidsteam, maken het leren zichtbaar, bieden groeikansen door feedback te geven en te differentiëren, expliciteren doelen en verwachtingen en zijn intens betrokken bij het leerproces van de leerlingen.