Visie van onze Daltoncampus

Wat willen we met onze Dalton leer- en leefschool bereiken?

visie

Op Campus Portus vind je onze Dalton leer- en leefschool. Geïnspireerd door verschillende onderwijsconcepten en door wat we in wetenschappelijke literatuur terugvinden, hebben we het traditionele onderwijs losgelaten. Vergeet dus even de klassieke schoolse dagindeling van vakken en lesuren van 50 minuten, gegeven door een groot aantal verschillende leerkrachten, die bepalen wat er op welk ogenblik moet worden gedaan en geleerd. Wij kiezen resoluut om het eigenaarschap over het leren aan de jongere zelf terug te geven.

Daltonlyceum ‘Portus’ wil voor elk kind een veilige haven zijn.” We creëren met andere woorden een veilig leerklimaat voor elke leerling. Dit vertaalt zich in een leeromgeving die nabijheid toont, behoeften erkent, groeikansen biedt en faalervaringen niet afstraft, maar deze net aangrijpt als een kans om verder te kunnen groeien.

Portus streeft naar gepersonaliseerd leren. We koesteren de ambitie om in te spelen op de onderwijsbehoeften van elke leerling. We spreken van ambitie omdat het gelijktijdigheidsbeginsel in onderwijs ons voor een uitdaging stelt. Hoe kunnen we voor elke leerling voldoende differentiëren op basis van zijn of haar individuele leerstatus binnen de beschikbare tijd, en binnen het gemeenschappelijk curriculum, dat de cadans vastlegt? Hoe kunnen we , naarmate de onderwijsbehoeften niet vervuld raken in de brede basiszorg, op zoek gaan naar manieren waarop we fijnmaziger kunnen inspelen op de specifieke noden van een leerling op vlak van ‘leren en studeren’, psychosociaal functioneren of de gezondheidszorg vooraleer we aan in de schoolloopbaan ingrijpen. Op portus zijn we overtuigd van een ontwikkelingsgerichte aanpak en bieden we (leer)kansen om leerlingen op maat te laten excelleren.

We streven eigenaarschap over het leren bij onze leerlingen. Om leerlingen te motiveren dit eigenaarschap op te nemen baseren we op ons op de zelfdeterminatie theorie. De ZDT beschouwt autonomie, betrokkenheid en competentie als fundamentele basisbehoeften die de intrinsieke motivatie verhogen. De systemen en processen van Portus, zoals korte verplichte en vrije instructies, de keuzewerktijd, het projectwerk en de coaching faciliteren dit eigenaarschap.

Het zelfregulerend leren (ZRL) versterken is een pijler binnen onze werking. Immers, het versterken van zelfregulatie, is een belangrijke voorspeller voor het zogenaamde ‘levenslang leren’. Dit ZRL is een complex samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken. Op Portus willen we op al deze domeinen invloed uitoefen om onze leerlingen hierin sterker te maken. We versterken bovendien de executieve functies bij al onze leerlingen omdat deze de motor achter het leren zijn, ook – en in het bijzonder - bij leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Op Portus staat gepersonaliseerd leren niet gelijk aan individueel leren. Via het samen leren samenleven binnen onze leer- en leefschool streven we naar zelfontplooiing bij onze leerlingen. De kring en projectwerk dienen dit doel. We vertrouwen op de verbinding die ontstaat uit het waarderen en respecteren van de autonomie.

Leraren, ondersteund door de cel leerlingenbegleiding, maken het leren zichtbaar, bieden groeikansen door feedback te geven en te differentiëren, expliciteren doelen en verwachtingen, werken autonomieondersteundend en zijn als coach betrokken bij het leerproces van de leerlingen