5 en 6 Latijn - Wiskunde

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket Latijn. Daarin bestuderen de leerlingen de taalsystematiek. Kennis van het taalsysteem is noodzakelijk om teksten in het Latijn te begrijpen, maar vergroot ook de metacognitieve kennis van taal. De leerlingen bestuderen ook literatuur in het Latijn. Naast tekstanalyse heeft ook tekstbeleving een plaats. De leerlingen leren de eigenheid toe te lichten van de socio-culturele context waarin cultuuruitingen ontstonden en die te confronteren met die van de eigen samenleving.

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

In informaticawetenschappen wordt het computationeel denken en handelen van de leerlingen versterkt, enerzijds via een verdieping in algoritmen en programmeren en anderzijds via het gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes voor de behandeling van problemen uit diverse wetenschapsdomeinen.

Voor biologie, chemie en fysica wordt ook een licht uitgebreider pakket voorzien.

Latijn-wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je graag werkt met poëtische, historische, retorische en juridische teksten;
  • je inzicht wil krijgen in de literatuurgeschiedenis je literaire smaak verder wil ontwikkelen;
  • je geniet van een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht;
  • je de wiskunde graag verder verkent naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie;
  • je je verder wil verdiepen in algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Heb je nood aan meer informatie over deze studierichting? Bekijk de Onderwijskiezer. Klik hier.

Wens je meer informatie over onze studierichtingen?

Contacteer ons