praktisch

praktisch

Een gewone lesweek is opgebouwd uit enkele vaste onderdelen:

Hoe organiseren we ons Daltononderwijs?Hoe organiseren we ons Daltononderwijs?Hoe organiseren we ons Daltononderwijs?Hoe organiseren we ons Daltononderwijs?Hoe organiseren we ons Daltononderwijs?

De kring

Vanuit de visie dat we een veilig leerklimaat voor leerlingen willen creëren is de kring hiertoe een belangrijk middel. Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Het zorgt ervoor dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school en in de klas. Dit is bevorderlijk voor het leren en de motivatie van leerlingen. Een positief gevoel bij school bevordert de binding Leerlingen moeten het gevoel krijgen dat ze vertrouwen krijgen van hun leerkrachten en de school. Elke klas heeft een vaste kringverantwoordelijke (leerkracht)

Een veilig klimaat vraagt om structuur en voorspelbaarheid, maar ook heldere regels en toezicht op het naleven ervan, en om een goede zorgstructuur met persoonlijke begeleiding van leerlingen.

De kring verhoogt de betrokkenheid van de leerlingen bij de werking van de school. Ze worden gevraagd om hun ervaringen, moeilijkheden waarop ze stoten en hun ondersteuningsbehoeften te expliciteren en te delen. Deze worden via het LVS en via Team Portus besproken. Indien nodig worden er acties afgesproken.

De kring is een proactieve cirkel. Via de kring brengen we groepsdynamische processen in kaart. Mooie klasmomenten worden gedeeld en eventuele moeilijkheden bespreekbaar gemaakt zodat we preventief of remediërend kunnen inspelen op moeilijkheden in de groep

Planningsmoment:

Vanuit de visie om het eigenaarschap over het leerproces bij de leerling te verhogen werken we met een wekelijks planningsmoment en een dagelijkse check-in.

Het aanscherpen van de planningsvaardigheid (executieve functie) bij leerlingen is een belangrijk element om het zelfregulerend leren te versterken.

Keuzewerktijd

Vanuit de visie dat leerlingen eigenaarschap moeten verwerven over hun eigen leren faciliteren we de mogelijkheid om te oefenen in het zelfregulerend werken. Keuzewerktijd maakt het voor de leerlingen mogelijk om hun werktijd in te delen volgens de opdrachten die ze hebben, hun werkplek te organiseren, samen te werken met andere leerlingen bij het verwerven en inoefenen van de leerstof, hun werk na te kijken aan de hand van modeloplossingen en te reflecteren over hun leerproces en over de wijze waarop ze met hun leertaken aan de slag te gaan

Vanuit de Daltonfilosofie maken het via de keuzewerktijd m.a.w. mogelijk om de werktijd te liberaliseren. Leerlingen krijgen immers de keuze wanneer ze aan een bepaalde opdracht werken en welke tijd ze hiervoor willen of moeten vrijmaken. Ze kunnen dit in het lokaal of in de stilteruimte (gang) doen. (autonomie). De aanwezige leerkracht neemt een coachende rol op en toont betrokkenheid bij de keuzewerktijd van de leerlingen (zie verder). Het samenspel tussen de instructietijd en de opbouw van de leerarrangementen zijn verschaft de leerlingen de nodige competentie om de leerdoelen in te oefenen en te verwerven.

Instructie

Hoewel we op Portus geen vaste lesuren hebben, betekent dit daarom niet dat er geen instructiemomenten worden voorzien. Directe instructie is en blijft volgens de onderzoeker Hattie immers een zeer effectieve methode om een bepaalde leerdoelen samen met de leerlingen te bereiken.

We gebruiken hiervoor 2 soorten instructiemomenten. Als de leerkracht beslist dat er een uitleg nodig is voor alle leerling geeft hij een verplichte instructie aan alle leerlingen. Wanneer hij vindt dat een aantal leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen met het leermateriaal (een filmpje, Webinar, stappenplan, …) plant hij een vrije instructie. Samen met de leerkracht beslis je dan op de instructie al dan niet bij te wonen. Vanzelfsprekend geven we ook verlengde instructie aan leerlingen die extra uitleg nodig hebben.

Toch hebben we er van meet af aan voor geopteerd om het directe instructiemodel in te zetten als een van de vele mogelijke manieren om leerdoelen te bereiken. Kort gesteld we maken gebruik van de didactisch model wanneer dit zinvol is en waar nodig

Projectwerking

Via project realiseren we de samenhang in leren. We bieden de leerstof van de zogenaamde projectvakken aan in betekenisvolle, samenhangende en voor de leerlingen relevante thema’s. Leerlingen worden actief betrokken bij dit proces. Ze geven mee vorm aan de eindproducten die via het projectwerk worden gerealiseerd.

De leerkrachten kiezen voor een aantal vakken en vakonderdelen een projectmatige aanpak. Zo kan je bijvoorbeeld in het kader van een project 'gezondheid' doelen uit de lessen techniek, natuurwetenschappen en taal bereiken.

Ook de leerlingen kunenn bepaalde projecten zelf aanbrengen. Samen met de leerkracht diep je deze inhoudelijk verder uit en bepaal je de evaluatie.

Coaching en portusfolio

Elke leerkracht heeft een aantal ‘coachleerlingen’ voor wie hij/zij het eerste aanspreekpunt is. Ook naar de ouders toe wordt dit gecommuniceerd via een bericht zodat ook zij weten wie ze met eventuele moeilijkheden kunnen aanspreken. De coach peilt regelmatig naar de behoeftes van zijn/haar coachleerling en fungeert als ankerpunt binnen het team.

Ter voorbereiding van de klassenraad verzamelt de coach alle relevante gegevens van zijn/haar leerling, analyseert de vakcommentaren en neemt de input van leerling en ouders mee naar de klassenraad. Tijdens de klassenraad zit deze coach de bespreking voor. Hij synthetiseert de relevante info, vraagt door bij de vakleerkrachten en stelt actiepunten voor en doet een voorstel voor een algemeen rapportcommentaar.

De coach organiseert minstens 4 keer per schooljaar een diepgaander coachingsgesprek adhv het ‘Portusfolio’. Dit portusfolio is opgebouwd volgens het kader van de Executieve Functies. Samen met de leerlingen overlopen ze de sterkte en werkpunten en gaan samen op zoek naar groeipunten, manieren om die groei te bewerkstelligen en formuleren een aantal concrete acties.